YASA TASLAĞI

BASIN KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

Madde 1 

(1) 09/06/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’na aşağıdaki madde eklemiştir

Elektronik Gazete Yayını

EK MADDE 1- (1) Elektronik gazete; bilişim ortamında, haber, yazı, yorum, resim, karikatür, hareketli görüntü gibi içeriklerin her gün güncellenerek yapılan süreli yayını ifade eder. Elektronik gazete sahipliği bakımından bu Kanununun 6 ıncı maddesindeki hükümler geçerlidir.

(2) Elektronik gazete yayını için yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Beyannamenin alınması, kayıtlarının düzenlenmesi ve incelenmesi ile diğer hususlarda bu Kanununun 7 inci ve 8 inci maddesi uygulanır. Bu Kanunun 8 inci maddesi gereğince mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi ve sorumlu müdür yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

(3) Her elektronik gazetede;

a) Haber, yazı, resim, karikatür, hareketli görüntü gibi içerikler ile ilan veya reklamın yayınlanıp yayınlanmaması konusunda karar verme yetkisine sahip en az bir sorumlu müdür görevlendirilir. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilir.

b) Bu fıkradaki yetki ve göreve sahip olmayan bir kişi sorumlu müdür olarak gösterilse dahi, ceza sorumluluğu haber, yazı, resim, karikatür hareketli görüntü gibi içerikler ile ilan veya reklamın yayınlanıp yayınlanmaması konusunda karar verme yetkisine sahip kişiye aittir.

c) Sorumlu müdürlük için bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen nitelikler aranır.

(4) Elektronik gazetede, yayın ve yönetim yeri, yayın tarihi, cevap ve düzeltme yazılarının gönderileceği elektronik posta adresi, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları gösterilir. Bu bilgilerin gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde sorumlu müdür adli para cezasıyla cezalandırılır.

(5) Yayın sahibi ve sorumlu müdür, elektronik gazete içeriğinin yayınları, en az bir yıl süre ile her türlü elektronik ortamda muhafaza etmek ve bu süre içinde Cumhuriyet savcılığınca istenmesi halinde vermek zorundadır. Muhafaza ve kaydedilemeye ilişkin esaslar, Telekomünikasyon Kurumunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(6) Elektronik gazete yolu ile işlenen suçlarda ceza sorumluluğu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki genel hükümlere göre belirlenir. Sorumlu müdür şayet fail ya da yardım eden olarak cezalandırılamıyorsa, eserin içeriğinde suç unsuru bulunmamasını denetlemekle yükümlü sorumlu yazı işleri müdürü, bu yükümlülüğünü kasten ihlal etmişse iki yüz günden dörtyüz güne kadar, taksirle ihlal etmişse yüz günden iki yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Sorumlu müdürün açıkça karşı çıkmasına rağmen yapılan yayınlar bakımından da Türk Ceza Kanununun genel hükümler uygulanır.

(7) Elektronik gazetede yayınlanan haberler bakımından sahip, sorumlu müdür ve haberi oluşturan, haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Anonim içeriğin yayınlanmasından dolayı ceza sorumluluğu bu maddenin 6 inci fıkrasında öngörülen hükümlere göre belirlenir.

(8) Elektronik Gazetede yayınlanan içerikle ilgili olarak cevap ve düzeltme hakkı, yayın anından itibaren iki ay içinde kullanılabilir. Hak sahibinin gönderdiği cevap ve düzeltme yazısı, alındığı andan itibaren 24 saat içinde yayınlanır. Diğer hususlarda bu Kanunun 14 nücü maddesi uygulanır. Cevap ve düzeltmenin yayınlanmasına ilişkin kesinleşmiş hakim kararlarına uymayan sorumlu müdür de adli para cezasıyla cezalandırılır. Cevap ve düzeltme yazısının yayınlanmaması veya bu fıkra ile bu Kanununun 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması hallerinde hakim ayrıca, masraflar elektronik gazete sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının eşdeğer etkinlikte iki elektronik gazetede ilanı şeklinde yayınlanmasına da karar verir.

(9)Elektronik gazete yayınında, bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddesinde öngörülen yayın yasaklarını ihlal edenler, beş yüz günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(10) Bir elektronik gazetede yayınlanmış haber, yazı, resim, karikatür veya hareketli görüntü gibi içeriklerin kaynak göstermeksizin yeniden yayınlayanlar, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı taktirde yüz günden beş yüz güne kadar; bu tür içeriklerin, yeniden yayın hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, elektronik gazete sahibinin izni olmadan yeniden yayınlayanlar fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı taktirde beşyüz günden bin güne kadar, adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

(11) Elektronik gazete yoluyla işlenen suçlarla ilgili ceza davalarının, suç oluşturan yayının yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde açılması zorunludur. Dava süreleri ilgili diğer hususlar ile görevli mahkemeler ve yargılama usulü bakımından bu Kanununun 26 ve 27 inci maddeleri uygulanır.

(12) Elektronik gazete yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı sorumluk bu Kanunun 13 üncü maddesindeki hükümlere göre belirlenir.

(13) Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen erişim veya yer sağlayıcıları, elektronik gazete yayını için istenen hizmetleri, aynı konuda verdikleri hizmet için aldıkları bedeli göz önünde tutarak makul bir ücret karşılığında vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar kişi, beşyüz günden bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

(14) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun; 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 185 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda basın yayın organları ve süreli yayınlar bakımından öngörülen düzenlemeler, elektronik gazeteler, sahipleri ve çalışanları içinde geçerlidir. Elektronik gazetelere resmi ilan dağıtımı, ziyaretçi sayısı ölçü alınarak yapılır. Ziyaretçi sayısının tespitine ilişkin esaslar, Basın-İlan Kurumu tarafından 02/01/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun hükümlerine göre çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 
 
 
 
 
 
 
İnternet Medyası Sizin İçin Ne İfade Ediyor?
Vazgeçilmez
Gerekli
Mutlaka Olmalı
Gereksiz
 Sonuçları göster