TÜZÜK

Adı ve Merkezi:

Madde1–
 Derneğin Adı; “Tüm İnternet Medyası Derneği”dir. (Kısa adı TİMED‘dir.) Merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Amacı
Madde2–Derneğin amacı; kamu yararı açısından gerekli olan İnternet yayıncılığını tanıtmak, dinleyici ve seyirci potansiyelini artırmak, yayıncılar arasında birliği sağlamak, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, Yurt içi ve Yurt Dışı toplantılarda İNTERNET yayıncılarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi ve üyelerin teknik bilgi ve teorik gelişmelerini sağlamak için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları hazırlamak veya temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
10- Üyelerin hukuki, adli, sağlık, teknik, ekonomik ve idari konularda haklarını korumak,
11- Dernek bünyesinde araştırma ve geliştirme birimi kurup, teknik ve yayın konusunda gerekli işlemleri uygulamak,
12- Üyelerinin haklarını korumak için araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla, ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla, tüzel kişilerle görüşmeler yapmak, görüşmeler neticesinde dernek lehine çalışmalar yürütmek,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel ve teknik alanda faaliyet gösterir.

Üyelik Çeşitleri
Madde-3: Dernek üyeliği üç türlüdür.Asil Üyelik ,Destekleyici Üyelik ve Şeref Üyeliği.
a)Asil Üyelik :Basın ve yayın organlarının internet alanında fiilen çalışan, fiil ehliyetine sahip,Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerden oluşur.Yalnız asil üyeler Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
b)Destekleyici Üyelik  derneğin çalışmalarına ilgi gösteren, fiili olarak gönüllü katkıda bulunmak isteyen , fiil ehliyetine sahip , Dernekler Kanunun ve Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerin yazılı isteği üzerine ve yönetim kurulunun kararıyla Destekleyici Üye olunur.Destekleyici üyeler asil üyelerin tüm haklarına sahip olmakla birlikte Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir.Destekleyici üyeler diledikleri takdirde aidat verirler.
c)Şeref Üyeliği: İnternetin geniş kitlelere tanıtımı ve katkısı gözönünde bulundurularak bu konuda üstün gayret gösteren kişiler,Yönetim Kurul’unun oy birliği ile Şeref Üyeliği’ne seçilirler.Bu sıfatı taşıyan kişiler derneğin tüm haklarına sahiptirler,Genel Kurul’a katılabilirler ama seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üye Olma

Madde 4– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:
Derneğe, İnternet yayıncaları üye olabilir. Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok 30 iş günü içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ilgili derneğe bildirilir. Derneğe önemli katkıları bulunan üyeler Genel kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İsterlerse aidat verebilir. Derneğe üye olan üyeler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üyelerin  mülkleri üzerinde Dernek hiçbir talepte bulunamaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Üyelikten çıkarılacak dernek yazılı uyarıları 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmalıdır.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

Derneğin Organları:

Madde 6-Derneğin Organları:
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim Kurulu 4-Onur Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı:

Kuruluş şekli
Madde 7- 
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 4 yılda bir Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usûlü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeri 

Madde 8-
 Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Toplantı yeter sayısı:

Madde 9-Genel kurul, Dernek genel kuruluna katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 10-Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda görüşülecek konular:

Madde 11-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 12-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri
Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Madde 14- Genel kurul kararları toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylama gizli veya açık olarak yapılır. Oylama şekli ve uygulaması divan başkanlığı tarafından tespit edilir. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Ve Denetleme Kurullarının  Görev Ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı


Yönetim Kurulu

Madde 15- Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, 2 başkan yardımcısı, genel sekreter, genel saymanı seçer.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneğe temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için geçici veya sürekli çalışma kolları
kurmak veya bu kolların çalışmalarını sona erdirmek.
13- Gerek görüldükçe çalışma grupları oluşturmak.
14- Üye giriş ücretleri ile yıllık aidat miktarlarını belirlemek.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde:16– Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu

Madde 17 – Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun görevleri:
En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, Derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Disiplin Kurulu

Madde 18 – Disiplin kurulu 2 Asıl 2 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Disiplin Kurulunun görevleri:
Yönetim kurulunca üyelerle ilgili olarak disiplin kuruluna intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar. Tüzük şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlar.

Disiplin Cezaları

Madde 19 – Disiplin cezaları;
a)      Yazılı uyarma
b)      Yazılı ikinci uyarma
c)      Dernek üyeliğinden çıkarma

Disiplin Cezaları Uygulama Hükümleri

Madde 20 – Disiplin cezaları uygulama hükümleri;
a)  Uyarma cezası, yönetim kurulunun tastiki ile tekellüm eder ve bu ceza için itiraz edilemez.
b)  İki defa yazılı uyarı cezası verilmesine rağmen üyenin fiilini düzeltmemesi durumunda geçici çıkarma cezası verilir. Bu cezaya karşı yönetim kuruluna 15 gün içerisinde itiraz etmemek mümkündür.
c)   Üyelikten tamamen çıkarma cezası disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun tavsiyesi ve genel kurulunun onayı ile kesinleşir.

ONUR KURULU
Madde-21: Derneğe asli üyeleri meyanında olup, mevcudiyetleri ile derneğe maddi ve manevi yönlerden güç kazandıran kişilerden oluşur.Dernek kurucu üyeleri ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler Onur Kurulu’nun asil üyeleridir.Kurucu üyeler ve eski başkanların dışındaki Onur kurulu üyeleri, mevcut Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.Onur Kurulu üye sayısında sınırlandırma yoktur.Onur Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında birini başkan seçerler.Onur Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını en az üç oyla alır.Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca gönderilen işlere baktığı gibi tüzüğe aykırı davranışlarda doğrudan işe el koyabilir.Yönetim Kuruluna gönderilmiş işlerin hazırlık soruşturmasını da yapar.Onur Kurulu doğrudan ele alacağı işler için gerekli hazırlıkları üyelerine yaptırabilir.
Yönetim Kurulunca gönderilen işlerin en çok üç ay içinde sonuçlandırılması gerekir.Onur Kurulu, Dernek üyelerinin, ödül ya da ceza gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür.Ödülü ya da cezayı gerektiren davranışları saptayan üyeler de yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvururlar.

Madde-22:
 Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Üyelerin tüzük ve Derneğin amacıyla bağdaşmayan ya da bunlara aykırı olan durum ve davranışları üzerinde, gazeteciliğin genel kabul görmüş etik kurallarına aykırı davranan üyeler ile ilgili gerekli kararları vermek.
b)Yönetim Kurulunca bu konuda gönderilen dosyaları karara bağlamak.

Madde-23:
 Onur Kurulunun vereceği cezalar şunlardır:
a)Uyarma,
b)Kınama,
c)Üyelikten geçici olarak çıkartma,
d)Üyelikten sürekli çıkarma.
Hangi aykırı davranışlara, hangi cezanın verileceğini, eylemin niteliğine ve ağırlığına göre Onur Kurulu kararlaştırır.Kınama cezası verilmesine karşın, davranışında direnen üye için geçici çıkarma cezası verilir.Gazeteciliğin genel etik kurallarına ve derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunan, Derneğin varlığını sarsabilecek ya da onurunu kırabilecek işler yapan, ağır, cezalı ya da yüz kızartıcı bir suçtan kesin olarak cezalandırılan, üyelikten geçici çıkarma cezası verilmesine karşın davranışında direnen üye hakkında temelli çıkarma cezası verilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 24- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Dernek ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 25-Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Dernek Gelirleri

Madde 26-
 Dernek gelir kaynakları
1.Üye aidatı ve giriş aidatı
2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4.Bağışlar ve yardımlar
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Defter Ve Kayıtlar

Madde 27-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri:
 Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri:
 Dernek üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri:
 Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri:
 Dernek ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri:
 Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
 Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

Dernek Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 28-
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 29- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi 

Madde 30-
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 31-Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 32-
 Dernek, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” Dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 33-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren   “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 34- Dernek edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 35-
 Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 36-
 Dernek görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 37- Dernek yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Harcamaları

Madde 38- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Dernek saymanına teslim ederler veya Derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 39-
Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 40-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Derneğe katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 41-Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun Derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre Derneğe katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Tüm Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneğe” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğe kayıtlı bulunan üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 42-
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Yönetim Kurulu:
İlk Genel Kurul yapılana kadar, derneği temsil etmeye ve işleri yürütmeye yetkili geçici yönetim kurulu adı, soyadı ve görev dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:
Başkan                   : Talat Atilla (Turktime.com)
Başkan Yardımcısı     : Oğuzhan Boz ( Aktifhaber.com)
Başkan Yardımcısı     : Abdullah Yüce (Mansethaber.com)
Genel Sekreter         :  Metin Işık (muhalefet.biz)
Sayman                  :  Leyla Yiğit Aras (Enerjihaber.com)
Üye                       : Ersin Tokgöz (Haberola.com)
Üye                       : Murat Çoban (Habera.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
İnternet Medyası Sizin İçin Ne İfade Ediyor?
Vazgeçilmez
Gerekli
Mutlaka Olmalı
Gereksiz
 Sonuçları göster